Blue Flower

 

PRACA DOKTORSKA:

" Ocena przydatności oznaczania białka C - reaktywnego u chorych operowanych z powodu miażdżycowej niedrożności tętnic kończyn dolnych" Akademia Medyczna w Lublinie 1993

ROZPRAWA HABILITACYJNA :

" Ocena wybranych wskaźników immunologicznych podczas leczenia troficznych owrzodzeń goleni" Akademia Medyczna w Lublinie 2003 
zobacz Rozprawę habilitacyjną

I.         WYKAZ PUBLIKACJI:

1.Paruch R., Woźniak A., Niedziela P.,Rejak R.: Assessment of Eyebright ( Euphrasia Officinalis L. ) Extract Activity in Relation to Human Corneal Cells Using In Vitro Tests. Balkan Medical Journal 2014; 31- 29-36.

2.Wójciak - Kosior M., Paduch R., Matysik - Woźniak A., Niedziela P., Donica H.; The effect of ursolic and olenolic acidson human skin fibroblast cells. Folia Histochemica et Cytobiologica Vol.49, No 4, 2011, 664- 669.

3.Paduch R.,  Jakubowicz – Gil J., Niedziela P. :  Hepatocyte growth factor ( HGF), hest shock proteins ( HSPs ) and multidrug resistance protein ( MRP ) expression in co –culture of colon tumor spheroids with normal cells after incubation with interleukin- 1ß ( IL -1ß ) and/or camptothecin ( CPT -11). Indian Journal of  Experimental Biology Vol. 48, April 2010, pp 354 – 364

4.Paduch R. , Niedziela P.: TGF-β1 influence on TNF-α production and sTNF-Rs shedding in a coculture of colon carcinoma cell spheroids with normal cells. In Vitro Cell.Dev.Biol.—Animal (2009) 45:371–377

5.Bronikowski P., Mazurek A., Gołyski J., Niedziela P.: Guz śluzowy wyrostka robaczkowego o niepewnym potencjale złośliwości – opis przypadku. Ultrasonografia Vol. 9,36, 2009, 51- 53.

6.Paduch R., Matysik G., Wójciak-Kosior M., Niedziela P.: The Biological Activity of Medicinal Plant Extract. Recent Progress in Medical Plants - Natural Products II.Vol.-18/ 2006, 127 - 144. Rozdział w książce

7.Niedziela P., Szczepanowski A., Paduch R.: Clinical usefulness of determining C-reactive protein and fi brinogen concentrations and lipid profi le in blood serum of patients undergoing surgery due to atherosclerosis. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, Vol 2, No 1 ( 2008 ) , 75-79

8.Paduch R., Matysik G., Wójciak – Kosior M., Kandefer – Szerszeń M., Skalska - Kamińska A., Nowak – Kryska M., Niedziela P: Laminum Album Extracts Express Free Radiacal Scavening and Cytotoxic Activities. : Polish J. of Environ Stud.Vol 17, No 4 ( 2008 ), 569 – 580

9.Paduch R., Matysik G., Nowak-Kryska M., Niedziela P., Kandefer-Szerszeń M.: Essential oil composition and in vitro biological activity of Achillea millefolium L. extracts. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, Vol 2, No 1 ( 2008 ), 49-58

10.   Paduch R., Niedziela P., Matysik G., Wójciak - Kosior M.: Skuteczność leczenia żylnych owrzodzeń goleni kompozycją ziołową Naran N. : Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego . Rzeszów 2007, 4, 365 - 370

11.   Skalska-Kamińska A., Matysik A., Gerkowicz M., Matysik G., Niedziela P.: Application of high performance thin layer chromatography method for ophthalmological preparations containing anthocyanins fractions Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, Vol 1, No 1/ 2007, 035-038.

12.   Niedziela P.. : Sposoby postępowania terapeutycznego u chorych z tętniakami tętnicy podkolanowej. Wiadomości Lekarskie 2004, 3 119- 122.

13.   Paduch R., P. Niedziela: Markery molekularne w nowotworach układu pokarmowego. Onkol. Pol. 2004 t. 7 nr 1, s. 19-23,

14.   Niedziela P. , K. Kostro. : Kształtowanie się wybranych wskaĄników biochemicznych u chorych z miażdżycową niedrożnością tętnic i współistniejącym zakażeniem Chlamydophila psitaci. Polski Merkuriusz Lekarski 2004, XVI , 94, 213 - 216.

15.   Niedziela P. .: Disorders of lipid metabolism in patient treated due to chronic ischaemia of lower limbs. Central European Vascular Journal ( CEVJ ) 2004; 3: 15 - 18.

16.   Niedziela P. : Występowanie zakażeń wywołanych przez Chlamydophila species, a wskaĄniki biochemiczne, u chorych operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej. Medycyna Weterynaryjna 2003; 59 ( 6 ) 525 - 528.

17.   Niedziela P., Kostro K., Gliński Z., Wojcicka-Lorenowicz K., Paszowska K., Michalak J.: Badania przesiewowe w kierunku zakażeń wywołanych przez Chlamydophila pneumoniae u pacjentów z miażdżycową niedrożnością tętnic. Medycyna Weterynaryjna 2003; 59 ( 7 ) 612 - 616.

18.   Niedziela P., Michlak J.: Assessment of the methods of treatment of deep vein thrombosis in the years 1985 - 2000. Central European Vascular Journal ( CEVJ ) 2002; 2: 70 - 73.

19.   Niedziela P., Michlak J.: Factors which influence the results of treatment of arterial trauma. Central European Vascular Journal ( CEVJ ) 2002; 2: 74 - 76.

20.   Niedziela P., Michalak J.: The Kinetics of C - Reactive Protein Concentration in Patients Operated for Atheromatous Arterial Obliteration of the Lower Limbs. International Journal of Angiology 2002;11:( 4 ) 248 - 250.

21.   Niedziela P., Michalak J., Matysik G. : Wpływ składników czynnych polifenoli i karotenoidów zawartych w badanym leku naturalnym na leczenie chorych z owrzodzeniami troficznymi goleni. Pamiętnik 28 Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Poznań; 2001. tom 2 : 472 - 473.

22.   Niedziela P., Michalak J., Kostro K., Gliński Z., Wojcicka - Lorenowicz K : Kinetyka stężenia białka C - reaktywnego oraz innych wskaĄników biochemicznych krwi po implantacji protezy rozwidlonej. Medycyna Weterynaryjna 2001; 57 ( 2 ) 135 - 138.

23.   Niedziela P. Michalak J., Kostro K., Gliński Z., Wojcicka - Lorenowicz K: Białko CRP jako marker wczesnego diagnozowania powikłań po implantacji protezy aortalno - dwuudowej. Medycyna Weterynaryjna 2001; 57 ( 1 ) 50 - 53.

24.   Niedziela P., Michalak J., Kostro K., Wojcicka - Lorenowicz K.: Przydatność oznaczania białka C - reaktywnego w monitorowaniu leczenia chorych z powodu żylnego owrzodzenia goleni. Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska Sectio DD 2000; Vol LV 63 - 69.

25.   Jargiełło T., Niedziela P., Wroński J., Krzyżanowski W., Szczerbo-Trojanowska M.: Morfologia blaszek miażdżycowych czy krytyczne zwężenie? Kryteria do kwalifikacji do endarteriektomii szyjnej w oparciu o wyniki ultrasonografii Dopplerowskiej i angiografii. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999, 5, 450-9,

26.   Łopaciuk S., Bielska - Falda H., Noszczyk W., Bielawiec M., Witkiewicz W., Filipecki S., Michalak J., Ciesielski L., Mackiewicz Z., Częstochowska E., Zawilska K., Cencora A., Tomkowski W.Z., Hajduk B., KloczkoJ., Mazgajska J., Chmielecki Z., Niedziela P., Czekalski P., Molski S., Kwiatkowski Cz., Psuja P., Lewandowski K., Muszynski R., Kicińska M.: Low Molecular Weight Heparin versus Acenocoumarol in the Secondary Prophylaxis of Deep Vein Trombosis . Thromb. Haemost. 1999. 81: 26 - 31

27.   Niedziela P., Michalak J., Kobusiewicz W.: Pęknięty zakażony tętniak tętnicy udowej u chorego ze współistniejącą cukrzycą. Wiadomości Lekarskie 1998; LI: 1- 3

28.   Okła W., Niedziela P., Michalak J.: Wiedza na temat miażdżycy jako czynnik kształtowania zachowań prozdrowotnych. Promocja zdrowia, nauki społeczne i medycyna. 1998; 14: 84 -90.

29.   Michalak J., Niedziela P., Stępień A.: Profilaktyka przeciwzakrzepowa w chirurgii tętnic. Flebolimfologia 1997; S : 30 - 31.

30.   Wolski A., Mocarski S., Kobusiewicz W., Stępień A., Żywicki W., Wroński J., Zubilewicz T., Ślepko J., Durakiewicz M., Niedziela P., Michalak J.: Urazy tętnic w materiale wyjazdowym Kliniki Chirurgii Naczyń Akademii Medycznej w Lublinie. Rocznik N. Med., 1995, 10, 88-90,

31.   Kądziołka W., Modrzewski Z., Niedziela P : Operacyjne leczenie zatoru tętnicy udowej w przebiegu potworniaka jądra. Polski Przegląd Chirurgiczny 1995; 11: 1170 - 1173.

32.   Michalak J., Stępień A., Mocarski S., Niedziela P., Wolski A.: Wpływ cukrzycy na odległe wyniki operacji naprawczych tętnic. Pamiętnik XXV Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń 1994; 111- 114.

33.   Chibowska M.., Toruń B., Urban J., Przyszlak - Szabała M., JóĄwiakowski P., Niedziela P.: Badania hemodynamiczne i histopatologiczne nad skutecznością leczenia twardziny układowej dekstranem, trentalem i vit.E. Przegląd Dermatologiczny 1994; 81: 41 - 45.

34.   Niedziela P., Michalak J., Kapicińska M., Mackiewicz A. :Wpływ wszczepienia protezy aortalno - dwuudowej na stężenie białka C-reaktywnego w surowicy operowanych chorych. Pamiętnik 52 Zjazdu Tow. Chir. Polskich 1993; tom IV: 1612 - 1616.

35.   Michalak J., Madejczyk A., Stępień A., Niedziela P. : Operacja Lintona w leczeniu zespołu pozakrzepowego i nawrotowych owrzodzeń goleni. Pamiętnik 52 Zjazdu Tow. Chir. Polskich 1993; tom IV : 488 - 491.

36.   Michalak J., Olewiński T., Niedziela P. : Powtórne operacje naprawcze w przewlekłej miażdżycowej niedrożności tętnic kończyn dolnych. Pamiętnik 55 Zjazdu Chirurgów Polskich 1991; tom I: 117 - 119.

37.   Michalak J., Kobusiewicz W., Stępień A., Niedziela P.: Ocena czynników wpływających na wynik leczenia obrażeń tętnic. Pamiętnik 54 Zjazdu Chirurgów Polskich. 1989 ; tom 5 :383 -386.

38.   Wójcicka-Bartłomiejczyk B., Niedziela P. : Uwarunkowania środowiskowe miażdżycy tętnic kończyn dolnych u pacjentów leczonych w Klinice Chirurgii Naczyń A.M. w Lublinie. Spektrum 1986; 2: 59 -63.

II. WYKAZ REFERATÓW PREZENTOWANYCH NA ZJAZDACH ZAGRANICZNYCH:

1. Niedziela P., Michalak J.: The evaluation of the methods of treatment of deep vein thrombosis in years 1986 - 1996. 1 st Congress of the Central European Vascular Forum. Praga . 26 – 28. 11. 1998

2. Niedziela P., Michalak J.: Kinetics of C – reactive protein concentration at the patients operated on due to atheromatous arterial obliteration of lower limbs. 1 st Congress of the Central European Vascular Forum. Praga . 26 – 28. 11. 1998

3Niedziela P., Michalak J.: Treatment of atherothrombotic ischaemia in a femoral – popliteal section. 1 st Congress of the Central European Vascular Forum . Praga . 26 – 28. 11. 1998

4. Niedziela P., Michalak J.: Treatment of atherothrombosis ischaemia in a femoropopliteal section. 13 Gefasschirurgisches Symposium. Berlin . 12- 14. 11. 1998.

5. Niedziela P., Żywicki W., Terlecki P., Jargiełło T., Michalak J. : The patients with aneurysms of femoral artery treated in the years 1980 – 1998. 14 Gefasschirurgisches Symposium. Berlin. 11- 13. 11. 1999.

6. Niedziela P., Terlecki P., Zubilewicz T., Michalak J. : Treated the patients with ulcer legs in Department of Vascular Surgery. 14 Gefasschirurgisches Symposium. Berlin 11- 13. 11. 1999

7. Niedziela P., Zubilewicz T., Terlecki P., Feldo M., Michalak J. : The disorders of lipid metabolism in patients treated deu to chronic ischemia of lower limbs. 15 Gefasschirurgisches Symposium. Berlin . 07- 11. 11. 2000

8. Niedziela P., Feldo M., Zubilewicz T., Jargiełło T., Przywara S., Michalak J.: Conservative treatment of atherothrombosis ischemia in femoro – popliteal section. 15 Gefasschirurgisches Symposium. Berlin; 07 – 11. 11. 2000.

9. Niedziela P., Michalak J., Stępień A.: The analysis of the factors influencing the results of the treatment of artery injuries. 2 nd International Congress of the Central European Vascular Forum. Rzym; 14 –16. 09. 2000 Minerva Cardioangiologica vol 48; 9 : 88.

10. Niedziela P., Michalak J.: Changes in the ways of treatment of deep vein thrombosis in years 1985 – 1999. 2 nd International Congress of the Central European Vascular Forum. Rzym; 14 –16. 09. Minerva Cardioangiologica vol 48; 9 : 199.

11. Niedziela P., Michalak J.: Kinetics of C – reactive protein concentration in operated patients for atheromatosis arterial obliteration of lower limbs. 42- nd Annual World Congress ICA 2000. San Diego; 20 – 30 06. 2000. Referat inauguracyjny.

12. Niedziela P., Michalak J., Stępień A., Kobusiewicz W.: The new changes in the ways of treatment of deep vein thrombosis. XXVI Traditional Angiological Days 2001 with international participation. Praga; 29 – 31 03. 2001

13. Niedziela P., Michalak J., Stępień A., Kobusiewicz W.: Treatment of critical leg ischaemia in a femoral – popliteal section. XXVI Traditional Angiological Dys 2001 with international participation. Praga; 29 – 31. 03. 2001

14. Niedziela P., Michalak J., Stępień A., Żywicki W., Zubilewicz T.: Treatment of the patients with aneurysms of popliteal artery in the Department of Vascular Surgery in the years 1980 – 2000. 50 – th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. Budapeszt; 20 – 23. 06. 2001

15. Niedziela P., Michalak J., Stępień A., Terlecki P.: The ways of treatment of acute venous thrombosis in the years 1985 – 2000. 50 – th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. Budapeszt; 20 – 23. 06. 2001

16. Niedziela P., Matysik G., Michalak J., Kobusiewicz W., Stępień A., Żywicki W.: Local application of polyphenols and carotenoids in chronic venus insufficiency. XXVII Traditional Angiological days 2002. Praga; 14 – 16 03. 2002

17. Niedziela P., Michalak J., Kobusiewicz W., Stępień A., Żywicki W.: Vascular thrombosis prevention in artery surgery. XXVII Traditional Angiological Days 2002. Praga 14 – 16 03. 2002

18. Niedziela P., Matysik G., Michalak J., Kobusiewicz W., Stępień A., Żywicki W.: Local application of polyphenols and carotenoids in periheral vascular disease. 11-th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy. Montreal: 18 – 22. 05.2002.

19. Niedziela P., Michalak J., Kobusiewicz W., Stepień A., Żywicki W.: The disorders of lipid metabolism in patients treated due to chronic ischaemia of lower limbs. 11-th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy. Montreal; 18 – 22. 05.2002

20. Niedziela P., Michalak J., Matysik G., Kostro K., Kandefer.Szerszeń M., Paduch R.: The investigation over usefulness of denotation of chosen parameters of immunological answer, at sick treated with herb composition Naran N. XXVIII Traditional Angiological Days 2003. Praga; 03 –05. 04. 2003

21. Niedziela P., Michalak J., Kostro K. : Screening of Chlamydia pneumoniae infection in patients with surgically treated atherosclerotic arterial occlusion. XXVIII Traditional Angiological Days 2003. Praga; 03 –05. 04. 2003

22. Niedziela P. , Kostro K., Paduch R.: The occurrence of infection caused by Chlamydophilia sp. and biochemical indicator in patients operated due to aneurysm of abdominal aorta. XXX Traditional Angiological Days 2005. Praga; 24 – 26. 02. 2005 r

23. Niedziela P., Paduch R., Kostro K., Serum C-reactive protein and Chlamydia pneumoniae antibodies in patients with peripheral arterial disease.

XXXI Traditional Angiological Days 2006. Praga; 23 – 25.02.2006

24. Niedziela P., Paduch R., Papuć E.

Effectiveness of crural venous ulceration treatment with medicinal herb composition. XXXII Traditional Angiological days 2007. Praga; 22- 24.02.2007

25. Niedziela P., Szczepanowski A., Matysik G., Paduch R. (Lublin): The treatment of the patients with chronic venous insufficiency by herb composition Naran N. XXXIII Traditional Angiological days 2008. Praga; 26- 29.02.2008

26. Paduch R., Matysik G., Nowak – Kryska M ., Niedziela P, Kandefer – Szerszeń M.: Achillea Millefolium L. Extracts – Biological activity and Essential Oil Composition. Central European Journal of Immunology Vol 33, 105, Kraków 2008

27. Niedziela P., Szczepanowski A., Bronikowski P., Paduch R.: Principles of surgical management in patients with aneurysms of popliteal artery. XXXIV Traditional Angiological days 2009. Praga; 26- 28.02.2009

28. Paduch R., Matysik G., Niedziela P.,Wójciak M., Skalska A. : Cytotoxic activities of Linum Usitatissimum L and Malva Arboreaextracts on human sin fibroblasts. . XXXIV Traditional Angiological days 2009. Praga; 26- 28.02.2009

29.Niedziela P., Szczepanowski A., Bronikowski P., Paduch R.: Screening research towards infections included by Chlamydia pneumonia at the patients with atherosclerotic arterial obliteration. XXXV Traditional Angiological days 2010. Praga; 25- 27.02.2010

III.  WYKAZ PLAKATÓW PREZENTOWANYCH NA ZJAZDACH ZAGRANICZNYCH:

1. Niedziela P., Michalak J.: Kinetics of C – reactive protein concentration at the patients operated on due to atheromatous arterial obliteration of lower limbs. 3rd Lublin – Copenhagen Symposium. Kopenhaga 18 – 20. 09. 1998

2. Niedziela P. Michalak J.: Ways of therapeutic treatment in the cases of chronic ischaemia of lower limbs at the patients with coexistent diabetes.

3rd Lublin – Copenhagen Symposium. Kopenhaga 18 – 20. 09. 1998

IV. WYKAZ REFERATÓW PREZENTOWANYCH W KRAJU NA ZJAZDACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH:

1. Niedziela P., Michalak J.: The evaluation of the methods of treatment of deep vein thrombosis in years 1986 - 1996 . III - rd East - west European Congress of Angiology. 1997; Warszawa

2. Jargieło T., Niedziela P., Trojanowska M., Michalak J.: Plaque morphology or luminal stenosis in selection of patients for carotid endarteriectomy diagnosis with duplex - doppler us and angiography. II East - West European Congress of Angiology. 1995; Warszawa

3. Niedziela P., Michalak J., Stępień A.: New advances in the methods of treatment deep vein thrombosis. 8 Polonisch – Deutsches Gefässchirurgischen Treffen. Lądek Zdrój 200.

4.Olewiński T. Michalak J., Madejczyk A., Kobusiewicz W., Stępień A.,

Niedziela P. : Operacyjne leczenie urazowych uszkodzeń tętnic. XXIII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Naczyń i Serca T.Ch.P.Warszawa 1990

5. Michalak J., Olewiński T., Mocarski S., Niedziela P.: Wtórne operacje naprawcze tętnic kończyn dolnych. XXIII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca T.Ch.P. Warszawa 1990.

6. Chibowska M., Pszyszlak M., Jóźwiakowski P., Niedziela P.: Hemodynamiczne i histopatologiczne badania skuteczności leczenia dekstranem w przebiegu sklerodermii. 24 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Gdańsk 1992

7. Michalak J., Niedziela P., Olewiński T., Kobusiewicz W.: Czynniki wpływające na wynik operacyjnego leczenia ostrego nieurazowego niedokrwienia kończyn. XXIV Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów

Poznań 1992.

8. Stępień A., Niedziela P., Ślepko J., Wolski A., Michalak J.: Czynniki wpływające na wyniki leczenia urazów tętnic. III Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP Kraków 1994

9. Wolski A., Mocarski S., Stępień A.,Zubilewicz T., Terlecki P., Feldo M, Ślepko J. Niedziela P., Michalak J.: Urazy tętnic w materiale wyjazdowym Kliniki Chirurgii Naczyń AM w Lublinie. III Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP Kraków 1994.

10. Michalak J., Niedziela P., Stępień A.: Odległe wyniki operacyjnego leczenia niedokrwienia kończyn dolnych u chorych ze współistniejącą cukrzycą. I Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii. Warszawa 1995

11. Niedziela P., Michalak J., Stępień A., Feldo M., Kobusiewicz W., Wolski A.: Ocena wyników leczenia krytycznego niedokrwienia kończyn w niedrożności udowo - podkolanowej. XXVI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Naczyń i Serca. Wrocław 1996.

12. Michalak J., Stępień A., Niedziela P., Feldo M., Żywicki W.: Metody i wyniki leczenia żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej. XXVI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Naczyń i Serca. Wrocław 1996.

13. Niedziela P., Stępień A., Michalak J., Terlecki P.: Leczenie operacyjne przewlekłej niewydolności żylnej. XXVII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń TCHP. Lublin 1998.

14. Jargiełło T., Niedziela P., Wroński J., Trojanowska M.: Morfologia blaszek miażdżycowych czy krytyczne zwężenie. XXVII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń TCHP. Lublin 1998.

15. Niedziela P., Stępień A., Michalak J., Terlecki P., Kobusiewicz W., Żywicki W.: Leczenie powikłań po pierowtnych operacjach wykonanych z powodu miażdżycy tętnic kończyn dolnych. XXVII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń TCHP . Lublin 16- 18. 09. 1998

16. Niedziela P., Michalak J.: Zasady postępowania operacyjnego u chorych z urazami żył. VI Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TCHP. Łódź 1998.

17. Niedziela P., Michalak J., Terlecki P., Żywicki W.: Analiza czynników wpływających na wynik leczenia urazów tętnic. VI Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TCHP. Łódź 1998..

18. Niedziela P., Michalak J., Kapicińska M., Mackiewicz A.: Kinetyka stężenia białka C - reaktywngo u chorych operowanych z powodu miażdżycowej niedrożności tętnic. XXV Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Naczyń i Serca. Łódź 1995; 215.

19. Wolski A., Mocarski S., Kobusiewicz W., Żywicki W., Niedziela P.: Zastosowanie prostaglandyny E1 w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych. Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Naczyń i Serca. Wrocław 1996. Acta Angiologica 1996. tom 1. 16.

20. Niedziela P., Michalak J., Terlecki P.: Ocena sposobów leczenia żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej w latach 1986 – 1996. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Białystok, 1998. Acta Angiologica; t 4, 1.

21. Niedziela P., Michalak J., Kostro K.: Kinetyka stężenia białka C – reaktywnego u chorych operowanych z powodu miażdżycowej niedrożności tętnic kończyn dolnych. 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 2000. Chirurgia Polska; 2: 124.

22. Terlecki P., Krupski W., Wroński J.,Zubilewicz T., Kobusiewicz W., Żywicki W., Niedziela P., Przywara S., Złomaniec J., Michalak J.: Nieinwazyjne metody diagnostyki tętnic szyjnych. Ultrasonografia trójwymiarowa – coś nowego ? 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 2000, Chirurgia Polska, 2,(2), 110.

23. P. Niedziela, J. Michalak, W. Kobusiewicz : Urazy tętnic współistniejące z mnogimi urazami ciała. 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa 2001.Streszczenie str. 31.

24. Matysik G., Wójciak G., Niedziela P., Wołoszyn I., Dragan T. : Opracowanie nowego leku roślinnego do leczenia przewlekłych ran. 28 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Poznań 2001. t 2: 524 – 525.

25.Niedziela P., Matysik G.: Badania nad zastosowaniem karotenoidów i polifenoli w leczeniu chorych z troficznymi owrzodzeniami goleni. Sympozjum LEK. Kraków 2002 Wykłady: 29 – 30.

26. Niedziela P., Michalak J., Matysik G., Kostro K., Kandefer – Szerszeń M., Paduch R. : Badania nad przydatnością oznaczania wybranych parametrów odpowiedzi immunologicznej, u chorych leczonych kompozycją ziołową Naran N. XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Krynica Górska 2003. Przegląd Flebologiczny 2003, tom XI, 31.

27 P. Terlecki, J. Niedźwiadek, E. Mazur, T. Zubelewicz, P., S. Przywara, M. Feldo, Niedziela P., M. Kozioł – Montewka, J. Wroński: Ocena skuteczności antybiotykoterapii u chorych z bezobjawowym tętniakiem aorty brzusznej i serologicznymi wskaźnikami przewlekłego zakażenia Chlamydia pneumonia – doniesienie wstępne. Acta Angiologia Vol. 10 138 – 139 . 2004

28. Paduch R ., Matysik G., Stefańczyk B., Niedziela P., Szerszeń M., Wójciak M., Skalska A.: Achillea Millefolium L. extracts – biological activity. 6 th International Symposium of chromatography of natural products. . Lublin 15 – 18 .06 2008.

29. Niedziela P. : Przestroga dla podologa . IV Kongres Podologiczny Warszawa 2008 r. Gabi - net estetyka i zdrowie 20 – 21.

 

V. WYKAZ REFERATÓW PREZENTOWANYCH NA SYMPOZJACH NAUKOWYCH ( streszczeń nie drukowano )

1. Niedziela P., Michalak J., Mackiewicz A.: Kinetics of C – reactive protein concentration at the patients operated on due to atheromatous arterial obliteration. III Scientific Meeting of Polish Society for Atherosclerosis Reseach. 1995; Kraków

2. Niedziela P., Stepień A., Matysik G. : Roślinne substancje czynne w miejscowym leczeniu owrzodzeń troficznych goleni. Konferencja Instytutu Chirugii Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Warszawa 2001.

3. Pożarowski A., Niedziela P.: Przebieg kamicy żółciowej w okresie ciąży i porodu u kobiet operowanych w I Klinice Chirurgii Ogólnej A.M. w Lublinie w latach 1975 - 1985. Konferencji Naukowej Instytutu Chirurgii Lublin 1987.

4. Madejczyk A., Stępień A., Michalak J., Niedziela P.: Operacyjne leczenie zespołu pozakrzepowego i nawrotowych owrzodzeń goleni. Sympozium Sekcji Chirurgi Doświadczalnej i Transplantacyjnej PAN. Warszawa 1992

5. Niedziela P. Michalak J., Kobusiewicz W., Terlecki P., Stępień A., Bidacha B., Kaczor D.: Zaburzenia gospodarki lipidowej u chorych leczonych z powodu przwlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Sympozjum: Postępy w diagnostyce i leczeniu zarostowej miażdżycy tętnic. Warszawa 1998